PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. 1.1. Šī Privātuma politika (turpmāk - Politika) izskaidro, kā SIA "Tālmācības autoskola"(turpmāk - Sabiedrība) apstrādā fizisko personu datus, to apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu, iegūstot un apstrādājot datus, kā arī datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

 2. 1.2. Sabiedrības rekvizīti:
  Nosaukums: SIA "Tālmācības autoskola"
  Reģ. nr.: 41203070779
  Juridiskā adrese: Merkeļa iela 21, Rīga, LV-1050

 3. 1.3. Kontaktinformācija jautājumos par datu aizsardzību: Atbildīgais darbinieks: Aleksandra Rapoporta e-pasts: info@macam.lv, tel.nr. 26678578

 4. 1.4. Sabiedrība kā pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679, Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 5. 1.5. Politika regulē informācijas apstrādi jebkādās sistēmās vai jebkādos nesējos, kas iesaistīti datu/informācijas apstrādē Sabiedrībā, neatkarīgi no tā, vai datu/informācijas apstrāde ir saistīta ar Sabiedrības iekšējām komercdarbības operācijām vai Sabiedrības ārējām attiecībām ar jebkādām trešajām pusēm.

 6. 1.6. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni www.macam.lv, apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Politikas noteikumiem, tajā skaitā veidiem, kā tiek izmantotas sīkdatnes ("cookies"), un ka pakalpojumu uzlabošanas un mārketinga nolūkos tiek izmantoti Google Analytics iegūti statistikas dati.


1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA


1.7. Politikā lietoto definīciju nozīme ir tāda pati kā Vispārīgās datu aizsardzības regulā (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN NOLŪKI


 1. 2.1. Sabiedrība apstrādā datus, ar mērķi nodrošināt tās sadarbības partneru – autoskolu (turpmāk - Autoskolas) klientu (fizisko personu) (turpmāk - Klienti), piekļuvi teorijas apmācību platformai (turpmāk - Platforma), lai Klients varētu apgūt teorētiskās zināšanas transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanai (turpmāk - Pakalpojums).

 2. 2.2. Personas datus Sabiedrība apstrādā šādiem nolūkiem:


 •  Sabiedrības Pakalpojuma – tiešsaistes teorijas apmācību uzsākšanai un sniegšanai Platformā un to kvalitātes kontrolei;

 •  Līgumos, noteikto Sabiedrības saistību izpildei un nodrošināšanai;

 •  Pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;

 •  Klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 •  norēķinu administrēšanai;

 •  mājaslapas un Platformas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

 •  statistikai un darba analīzei;

 •  plānošanai un uzskaitei.


2.3. Šiem nolūkiem Sabiedrībai ir nepieciešams Klientu identificēt, nodrošināt piekļuvi apmācības Platformai, sazināties ar Klientu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītajos jautājumos.


3. APSTRĀDĀJAMIE FIZISKO PERSONU DATI


3.1. Piekļuves Platformai nodrošināšanai un saziņas uzturēšanai ar Klientu ir nepieciešami vismaz šie Klienta identificējoši dati, kā arī saziņas kanālu dati, ko Sabiedrība apstrādā:


 vārds;
 uzvārds;

 •  personas kods;

 •  kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);.


4. PERSONAS DATU IEGUVE


 1. 4.1. Sabiedrība var apkopot personas datus tad, kad Autoskolas un/vai Klients sniedz Sabiedrībai informāciju, lai izveidot profilu/piekļūt apmācības Platformai vietnē, lai iziet apmācību, saņemtu informāciju, atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, augšupielādētu failus sazinātos ar Sabiedrību vai citos nolūkos. Sabiedrība neapkopo personas datus, ja vien dati nav sniegti brīvprātīgi.

 2. 4.2. Klienta personas datus Sabiedrība var iegūt kādā no šiem veidiem:


 no Autoskolām;


 •  no Klienta, ja iesniedz Sabiedrībai kādus iesniegumus, e-vēstules, zvana Sabiedrībai;

 •  no Klienta, kad viņš veic autorizāciju Sabiedrības tīmekļa vietnēs un Platformā;

 •  Sabiedrības tīmekļa vietnē, izmantojot sīkdatnes (cookies);

 •  vai citā veidā, ievērojot personas datu apstrādes tiesiskos pamatus.


5. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS


5.1. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:


 •  lai izpildītu līgumisko pienākumu - sniegtu Pakalpojumu (piekļuvi Platformai);

 •  normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Sabiedrībai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu

  pienākumu;

 •  saskaņā ar Klienta piekrišanu.


6. DATU DROŠĪBA


 1. 6.1. Sabiedrība aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 2. 6.2. Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi Sabiedrībai par Klientiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

 3. 6.3. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā.

 4. 6.4. Apstrādājot un glabājot personas datus, Sabiedrība nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

 5. 6.5. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai Sabiedrības pilnvarotajām atbildīgajām


personām.
6.6. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu Pakalpojumu

sniegšanas laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot šādus gadījumus:


 •  ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

 •  saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

 •  ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos

  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 •  ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sabiedrības likumīgo interešu aizsardzībai,

  piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi šīs Sabiedrības likumīgās intereses.


6.7. Klientu personas datiem pēc nepieciešamības var piekļūt:


 •  Sabiedrības darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;

 •  Autoskola, kurā Klients apmācās;

 •  personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā

  apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datubāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kas ir saistītas ar Sabiedrības pakalpojumu sniegšanu;

 •  valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

 •  trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstīgs juridiskais pamats, piemēram, sadarbības partneri, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori un citas trešās personas.


7. PERSONAS DATU GLABĀŠANA


7.1. Klientu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem un Politikā aprakstīto mērķu sasniegšanai, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Sabiedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:


 •  kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

 •  kamēr ir spēkā Sabiedrībai saistošie līgumi;

 •  kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas

  leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

 •  kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; .


7.2. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti.


8. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS (KLIENTA TIESĪBAS)


 1. 8.1. Sabiedrība apņemas nodrošināt personas datu pareizību atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi tās rīcībā, sniezot pakalpojumus.

 2. 8.2. Klientiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Sabiedrībai pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: info@macam.lv, iesniedzot iesniegumu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai iesniedzot iesniegumu, kas ir pašrocīgi parakstīts klātienē.

 3. 8.3. Klientiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju:


 •  personas datu apstrādes mērķis, nolūki un tiesiskais pamats;

 •  personas datu kategorijas;

 •  personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam dati izpausti;

 •  laikposms, cik ilgi dati tiks uzglabāti (ja iespējams);

 •  tas, ka pastāv tiesības pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi;

 •  tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija);

 •  datums, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas datos;

 •  personas datu ieguves avots;

 •  informāciju par to vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā;

 •  un citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.


8.4. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrībai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai


apstrādes ierobežošanu, attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Sabiedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sabiedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

 1. 8.5. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

 2. 8.6. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 3. 8.7. Sabiedrība atbildi Klientam sniedz pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e- pastā, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

 4. 8.8. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un, Klienta iebildumu gadījumā, veic visas iespējamas darbības, lai iebildumu atrisinātu.


Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

9. POLITIKAS IZMAIŅAS


 1. 9.1. Sabiedrība pieņem, ka pirms pakalpojuma saņemšanas, Jūs esat izlasījuši šo Politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni www.macam.lv.

 2. 9.2. Sabiedrība patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē www.macam.lv pieejamā Politikas redakcija.

 3. 9.3. Ar Politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos kā arī citos gadījumos, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@macam.lv .

Šis dokuments pēdējo reizi aktualizēts 2021.gada 09. aprīlī.